Arhim. Mihail Stanciu: Toți creștinii ortodocși din neamurile românesc, georgian, grec, arab și slav, care l-au cunoscut pe Sfântul Antim Ivireanul, primesc mereu ajutorul și inspirația lui în sporirea râvnei pentru Dumnezeu și Biserică (27 septembrie)

De Arhim. Mihail Stanciu  /  

Foto: Arhim. Mihail Stanciu

Foto: Arhim. Mihail Stanciu

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Arhimandritul Mihail Stanciu de la Mănăstirea Antim oferă iubitorilor dreptei credințe un portret al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, ctitor al mănăstirii omonime, cu prilejul împlinirii a 307 ani de la mutarea sa la Cele Veșnice și a 31 de ani de la canonizarea sa de către Biserica Ortodoxă Română, cu dată de prăznuire la 27 septembrie. La aceeași dată se împlinesc 12 ani de la nașterea la Ceruri a mărturisitorului lui Hristos în temnițele bolșevice, vrednicul de pomenire Părinte Adrian Făgețeanu, membru al Rugului Aprins și duhovnic al Mănăstirii Antim.

Marele Ierarh Antim Ivireanu este prezentat de Părintele Arhimandrit MIhail Stanciu în lumina tuturor calităților pentru care și-a câștigat prețuirea poporului român, creștin-ortodox: 

„Cel mai de seamă ierarh al Țării Românești, ­deopotrivă păstor și ­învățător, a fost și rămâne Mitropolitul Antim ­Ivireanul. «Floare cu străluciri de aur a toată arta cea bună» (cum l-a numit Patriarhul Hrisant Notara al Ierusalimului), Sfântul Ierarh Martir Antim ­Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești (1708-1716), și-a pus întreaga pricepere și energie pentru sporirea Bisericii și ­luminarea credincioșilor creștini ortodocși (nu doar români), integrând credința, știința și arta dimpreună cu filantropia și politia într-un demers unitar, simfonic și ­sintetic, pentru slăvirea lui Dumnezeu și slujirea semenilor. Agonisind ­încă din tinerețe feluritele meșteșuguri ale caligrafiei, picturii, sculpturii și broderiei, smeritul, ­eruditul și neobositul om de rugăciune și de ­comuniune, de carte și de arte, trecând prin ­toate treptele slujirii bisericești și împletindu-și nevoințele cu razele ­harului și înțelepciunii dumnezeiești, a devenit model și lumină a preoției - «arta artelor și știința științelor»,” afirmă arhimandritul Mihail despre Sfântul Antim.

De asemenea, el mai arată că „râvna pentru Dumnezeu și Biserică, pentru Ortodoxie și pentru folosul crești­nilor (dovedită mai întâi prin intermediul tiparului) a fost virtutea primordială a Sfântului Antim Ivireanul pentru care Dumnezeu l-a chemat și l-a pus la loc înalt să fie „lumină a lumii”, „sare a pământului” și „pescar de oameni”, adică preot, egumen și ierarh, păstor și îndrumător pentru monahi, clerici și mireni deopotrivă”.

Originar din Iviria (Georgia de astăzi), Sfântul Antim s-a născut în jurul anilor 1640-1650 din părinți binecredincioși și a primit la botez numele de Andrei. În anii tinereții, a fost răpit din țara natală și dus în Imperiul Otoman, unde a fost vândut ca sclav turcilor. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Patriarhul Dositei Notara al Ierusalimului, cunoscându-l la Ierusalim și apreciindu-l pentru calitățile sale, l-a răscumpărat, l-a tuns monah și l-a hirotonit ieromonah pe seama Sfântului Mormânt, luându-l apoi cu sine la Constantinopol, iar apoi în Muntenia și în Moldova (anul 1686). Aici s-a perfecționat în artele frumoase, însușindu-și, totodată, și limbile greacă, slavonă și română.

În anul 1689, a devenit egumen la Mănăstirea Cetățuia din Iași, iar în anul 1690 a fost adus de Patriarhul Dositei în Țara Românească, unde a activat ca ucenic-tipograf la fostul Episcop Mitrofan al Hușilor și ca egumen la Mănăstirea „Sfântul Sava” din București – metoc al Sfântului Mormânt. Tot acolo l-a întânit pentru prima dată pe Binecredinciosul Voievod Constantin Brâncoveanu, cu care a avut o colaborare frumoasă și rodnică pentru tipărirea de cărți folositoare pe tot cuprinsul Răsăritului creștin. În anul 1694, Mitropolitul Teodosie al Țării Românești l-a numit egumen al Mănăstirii Snagov. În 1701, s-a reîntors la București, însărcinat fiind cu conducerea tipografiei mitropoliei. Ca încununare a vieții sale duhovnicești, dar și a bogatei sale activități tipografice și culturale, în data de 17 martie 1705, ieromonahul Antim a fost înscăunat Episcop al Râmnicului. Apoi, la 22 februarie 1708, ierarhul Antim a fost întronizat mitropolit al Ungrovlahiei, în prezența patriarhilor Alexandriei și Ierusalimului, din rânduială dumnezeiască, chiar în Duminica Ortodoxiei, el fiind un mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei prin viață și prin tipar.

Ca mitropolit, Sfântul Antim și-a continuat neîntrerupt activitatea tipografică, în paralel cu cea pastorală, coordonând realizarea a 69 de tipărituri (68 de cărți și un hrisov domnesc), 40 dintre ele apărând prin osteneala lui personală. Cărțile au fost imprimate în mai multe limbi: 33 în limba greacă, 25 în limba română, una în ­slavonă, 9 în câte două limbi, dintre care 6 slavo-române, 2 greco-arabe și una greco-română, iar o carte în trei limbi, greco-slavo-română. De la el ne-au rămas și 7 cărți originale: Didahiile (28 de predici ale sale, 1708-1716, manuscris), Învățătură pe scurt pentru taina ­pocăinței (1705), Chipurile Vechiului și Noului Testament (1709, manuscris), Învățătură bisericească la cele mai trebuincioase și mai de folos pentru învățătura preoților (1710), Capete de poruncă la toată ceata bisericească (1714), Așeză­mântul Mănăstirii Tuturor Sfinților (1715), Sfătuiri creștino-politice ­către voievodul Ștefan Cantacuzino (1715). Unele volume conțin miniaturi gravate chiar de mâna lui, de o măiestrie și frumusețe aparte. ­Printre cărțile tipărite de el și puse la îndemâna credincioșilor români se numără: Antologhionul (1697), Mărturisirea Ortodoxă (1699), Carte sau lumină (1699), Învățăturile creștinești (1700), Floarea darurilor (1701), Noul Testament (1703), Molitvelnicul (1706), Psaltirea (1710), Octoihul (1712), ­Liturghierul (1713), Pilde filozofești (1713), Catavasierul (1715), Ceaslovul (1715).

Arhim. Mihail Stanciu nu omite să pomenească și talentul artistic al Sfântului Antim: „ca artist polivalent și ca ierarh mai apoi, Sfântul Antim Ivireanul a contribuit la întărirea credinței creștine și a identității naționale prin susținerea celorlalte arte frumoase (arhitectură, sculptură, pictură, broderie, caligrafie și muzică) și a meșterilor (mai mult sau mai puțin cunoscuți) care au lăsat în cultura română importante ­monumente și documente ale epocii brâncovenești cunoscute prin sinteza originală dintre grandoarea barocului apusean, finețea orientală și simplitatea (înțeleasă ca esențializare) tradiției populare românești. Mănăstirile Cozia, Strehaia, Surpatele, Fedeleșoiu, Hotărani, Ostrov, Hurezi, Govora, Snagov și Antim sunt doar câteva dintre locașurile de cult în stil brâncovenesc, unde Antim a ­coordonat lucrările de construcție și restaurare, ajutat de meșteri români, imprimând elemente de artă cu specific românesc”.

Pe lângă educarea morală și spirituală a credincioșilor ortodocși români, mitropolitul Antim s-a ocupat și de modelarea clasei politice (domnitori, boieri și dregători) după Evanghelie, implicându-se, totodată, și în procesul social-politic al emancipării poporului creștin român de sub asuprirea nedreaptă a conducătorilor abuzatori (români și fanarioți) și a otomanilor.

Astfel, împotrivindu-se cu înverșunare asupririi turcești, în anul 1716, mitropolitul Antim a decis să se alăture unui grup de boieri români într-un complot la adresa lui Nicolae Mavrocordat - primul domnitor fanariot, rău și prădător. Revolta a fost înăbușită în sânge, iar Antim a fost arestat și supus unor torturi cumplite. Pentru că a refuzat să-și dea demisia, Patriarhia Ecumenică l-a caterisit, iar sultanul Ahmed al III-lea l-a condamnat pentru revoltă, ordonând exilarea lui pe viață la Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” de pe Muntele Sinai. Pe drum, însă, ostașii turci l-au ucis, tăindu-i apoi trupul în bucăți și aruncându-l în râul Tungia, lângă Adrianopol. Așa a trecut la Domnul mitropolitul Antim, în luna septembrie a anului 1716.

La 250 de ani de la moartea sa, în anul 1966, Patriarhia Ecumenică a anulat nedreapta sentință de ­caterisire a marelui Ierarh Martir Antim Ivireanul, iar în 19-20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat decizia de a-l confirma oficial în rândul sfinților, ca ­ierarh-martir, cu dată de prăznuire la 27 septembrie.

În încheierea articolul său, arhimandritul Mihail ține să sublinieze influența pe care Sfântul Antim Ivireanul a avut-o în decursul timpului asupra a numeroși creștini, până în zilele noastre, dând și o mărturie personală, din calitatea sa de viețuitor al Mănăstirii Antim: 

„În mod cert, anvergura duhovnicească și culturală încununată de martiriu a Sfântului Mitropolit Antim Ivireanul a atras de peste 300 de ani pe mulți intelectuali români și străini, înrâurind asupra lor o influență covârșitoare. [...] Putem afirma că nu doar obștea de monahi a mănăstirii ctitorite de el a purtat făclia credinței ortodoxe și a valorilor naționale sub acoperământul Sfântului Antim, ci toți creștinii ortodocși din neamurile românesc, georgian, grec, arab și slav, care l-au cunoscut cumva, au primit și primesc mereu ajutorul și inspirația lui întru sporirea râvnei pentru Dumnezeu și pentru Biserica lui Dreptslăvitoare Universală. [...] Dar noi, la Mănăstirea Antim din București, am primit mărturii de la mulți credincioși că Sfântul Antim Ivireanul a intervenit în viața lor în chip minunat, pe unii aducându-i la Ortodoxia mântuitoare de pe căile rătăcite ale unor ideologii străine de gândirea sănătoasă, de viața Bisericii și de valorile tradiționale românești, iar pe alții vindecându-i de boli trupești, unele foarte grele sau chiar incurabile”.

În plus, arhimandritul evidențiază și înrâurirea pe care a avut-o Sfântul asupra membrilor Rugului Aprins:  „«Duhul și puterea» (râvna credinței și mărturisirea convingătoare a) Sfântului Antim s-au arătat în timp și în lucrarea duhovnicească a unor ierarhi care au viețuit în obștea Mănăstirii Tuturor Sfinților (Ilarion al Argeșului, Irineu Mihălcescu ș.a.) și ieromonahi - membri ai mișcării isihaste Rugul Aprins (ieroschimonahul martir Daniil Sandu Tudor, arhimandritul Sofian Boghiu, ieromonahul Adrian Făgețeanu, arhimandritul Benedict Ghiuș, arhimandritul Vasile Vasilache, arhimandritul Arsenie Papacioc ș.a.) - duhovnici erudiți și artiști apreciați, teologi apologeți și predicatori experimentați, gospodari cumpătați și lucrători neobosiți în câmpul pastoral-misionar și filantropic al Bisericii Românești din vremea de grea încercare a comunismului agresiv și prigonitor. Revigorarea duhovnicească a Mănăstirii Antim din vremea lor (1940-2000), cuprinzând și organizarea Bibliotecii Sfântului Sinod, a reprezentat un centru de iradiere spirituală și culturală în întreaga cetate a Bucureștilor și un stâlp de rezistență a întregii Românii creștine în fața cotropitorilor străini și necreștini (ba chiar antiromâni și anticreștini)”.

În concluzie, se poate spune pe drept cuvânt că, „deși n-a fost român de neam, pentru harul cuvintelor și al vieții lui, Mitropolitul Antim a fost iubit și prețuit încă din viață de poporul nostru, care a văzut în el un adevărat „om al lui Dumnezeu”. (Sursa: Ziarul Lumina)
Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

Părintele Arsenie Papacioc alături de IPS Teodosie, în 2004: Eu am militat pentru Mitropolia Tomisului!

Cine plătește pentru milioanele de decese provocate de vaccinurile Covid?

Prof. Constantin Barbu la ActiveNews și Starea de Libertate: Mitropolia Tomisului - Războiul și pacea documentelor

VIDEO: Marea Resetare contra BOR. Cum lovește România, Ortodoxia și păstorii ei, cu Ținta Teodosie. Emisiunea ActiveNews - Starea de Libertate cu Adrian Pătrușcă, Victor Roncea și Pompiliu Diplan:

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (0)
  1. ”Noaptea, ca hoții!” Primăria Municipiului Iași a instalat o ”Hidră” jignitoare în fața Grupului Statuar al Voievozilor. ACTUALIZARE: Curatoare ”operei” este Ioana Ciocan, cea cu blasfemia de la ART SAFARI - FOTO/VIDEO

  2. Scrisoarea lui Dan Puric către conducătorii României de azi

  3. Șoc și groază pe culoarele puterii globaliste: Dan Puric președinte!

  4. Pericolul Iohannis: Tornada Ucraineană amenință să înghită România

  5. Omenirea a fost deja infectată cu nanotehnologie de supraveghere de ultimă oră? Dr. Ana-Maria Mihalcea: Vaccinații Covid emit o strălucire fluorescentă, vizibilă sub o lumină UV - Luciferaza și fenomenul Ochiul lui Horus - VIDEO

  6. Breaking News: CANDIDEAZĂ LA PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI! Dan Puric - Gladiatorul Președinte - ridică mănușa și intră în cușca cu lei de la Antena 3, azi, la orele 21.45. Va candida sau nu va candida? - aceasta este marea întrebare. VIDEO ÎN DIRECT

  7. Franța: Opoziția față de “vaccinurile” ARNm, infracțiune care ar putea fi pedepsită cu până la 3 ani închisoare și 45.000 de euro amendă - Fascism medical în ascensiune

  8. Jacob Rothschild, descendent al familiei de bancheri Rothschild, a murit la vârsta de 87 de ani – asocierea acestuia cu sataniști? - FOTO

  9. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a murit la doar 46 de ani. "Vaccinarea reprezintă încă un pas spre revenirea la normalitate"

  10. Instanța și ActiveNews spulberă MAE în scandalul Canalului Bâstroe declanșat exact acum un an. Tribunalul București obligă Ministerul Afacerilor Externe să ne spună cine a semnat pentru Afacerea Bâstroe. Adică CINE A TRĂDAT - DOCUMENT

Ultima oră

11:17

Ion Cristoiu: Piedone - otrava lui Marcel Ciolacu pentru Gabriela Firea

10:27

Doliu în lumea televiziunii! A murit cunoscutul jurnalist Horia Enesel

09:58

Un fotbalist din Sibiu a murit la doar 40 de ani, după un cancer diagnosticat vara trecută

09:03

Fermierii din UE, front comun împotriva Ucrainei

08:45

Macron nu exclude trimiterea de trupe NATO în Ucraina: ”Vom face tot ce este necesar pentru a ne asigura că Rusia nu poate câștiga”

07:00

Marele Duhovnic al Ortodoxiei de la Marea Neagră, categoric pentru Mitropolia Tomisului. Părintele Arsenie Papacioc alături de IPS Teodosie: Eu am militat pentru Mitropolie! Înaltpreasfințite, Dobrogea și Sf. Andrei vă așteaptă de 2000 de ani! VIDEO 2004

06:30

27 februarie: Sfinții Cuvioși Mărturisitori Procopie și Talaleu

23:10

Părintele Ioan Istrati: Cum se naște un izvor

22:21

Morți subite în ultimele zile în rândul unor persoane tinere din România – tănăr de 25 de ani, sănătos - infarct miocardic; decese cauzate de cancer: pancreas diagnosticat înaintea Crăciunului; cancer mamar diagnosticat în vara 2022; și alte cazuri

22:00

Monahul Filotheu, mărturie despre Părintele Marcu Dumitru de la Sihăstria – Mărturisitorul lui Hristos (+26 Februarie 1999). Declarație în fața Securității, la Aiud: ”Adevărata libertate ne-o dă Dumnezeu, adică eliberarea din păcat”

21:33

Prof. Constantin Barbu: Erudiții Patriarhiei plagiază și falsifică Istoria Ortodoxiei doar pentru a contesta reactivarea Mitropoliei Tomisului. Patriarhul știe? Mitropolitul Marcus al Tomisului a participat la primul Sinod de la Niceea din anul 325 (III)

20:59

Chatbotul Google Gemini AI, întrebat de un utilizator, a dat răspunsuri halucinante: “comunismul nu trebuie judecat printr-o lentilă negativă”, “a spune că toți pedofilii sunt răi este greșit” - VIDEO

20:30

26 februarie 1950: Prima victimă a Experimentului Pitești. In Memoriam Academician Radu Ciuceanu: Cum a fost asasinat bestial studentul ”cu față de copil”, Corneliu Niță

20:00

ADEVĂRATA BIOGRAFIE A AGENTULUI BOLȘEVIC MIHAI ȘORA: Documente CC al PCR, CNSAS, DSS, CIE, DIE, SIE, MAE, MEN

19:50

Jacob Rothschild, descendent al familiei de bancheri Rothschild, a murit la vârsta de 87 de ani – asocierea acestuia cu sataniști? - FOTO