Arhim. Mihail Stanciu: Toți creștinii ortodocși din neamurile românesc, georgian, grec, arab și slav, care l-au cunoscut pe Sfântul Antim Ivireanul, primesc mereu ajutorul și inspirația lui în sporirea râvnei pentru Dumnezeu și Biserică (27 septembrie)

De Arhim. Mihail Stanciu  /  

Foto: Arhim. Mihail Stanciu

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Arhimandritul Mihail Stanciu de la Mănăstirea Antim oferă iubitorilor dreptei credințe un portret al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, ctitor al mănăstirii omonime, cu prilejul împlinirii a 306 ani de la mutarea sa la Cele Veșnice și a 30 de ani de la canonizarea sa de către Biserica Ortodoxă Română, cu dată de prăznuire la 27 septembrie. La aceeași dată se împlinesc 11 ani de la nașterea la Ceruri a mărturisitorului lui Hristos în temnițele bolșevice, vrednicul de pomenire Părinte Adrian Făgețeanu, membru al Rugului Aprins și duhovnic al Mănăstirii Antim.

Marele Ierarh Antim Ivireanu este prezentat de Părintele Arhimandrit MIhail Stanciu în lumina tuturor calităților pentru care și-a câștigat prețuirea poporului român, creștin-ortodox: 

„Cel mai de seamă ierarh al Țării Românești, ­deopotrivă păstor și ­învățător, a fost și rămâne Mitropolitul Antim ­Ivireanul. «Floare cu străluciri de aur a toată arta cea bună» (cum l-a numit Patriarhul Hrisant Notara al Ierusalimului), Sfântul Ierarh Martir Antim ­Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești (1708-1716), și-a pus întreaga pricepere și energie pentru sporirea Bisericii și ­luminarea credincioșilor creștini ortodocși (nu doar români), integrând credința, știința și arta dimpreună cu filantropia și politia într-un demers unitar, simfonic și ­sintetic, pentru slăvirea lui Dumnezeu și slujirea semenilor. Agonisind ­încă din tinerețe feluritele meșteșuguri ale caligrafiei, picturii, sculpturii și broderiei, smeritul, ­eruditul și neobositul om de rugăciune și de ­comuniune, de carte și de arte, trecând prin ­toate treptele slujirii bisericești și împletindu-și nevoințele cu razele ­harului și înțelepciunii dumnezeiești, a devenit model și lumină a preoției - «arta artelor și știința științelor»,” afirmă arhimandritul Mihail despre Sfântul Antim.

De asemenea, el mai arată că „râvna pentru Dumnezeu și Biserică, pentru Ortodoxie și pentru folosul crești­nilor (dovedită mai întâi prin intermediul tiparului) a fost virtutea primordială a Sfântului Antim Ivireanul pentru care Dumnezeu l-a chemat și l-a pus la loc înalt să fie „lumină a lumii”, „sare a pământului” și „pescar de oameni”, adică preot, egumen și ierarh, păstor și îndrumător pentru monahi, clerici și mireni deopotrivă”.

Originar din Iviria (Georgia de astăzi), Sfântul Antim s-a născut în jurul anilor 1640-1650 din părinți binecredincioși și a primit la botez numele de Andrei. În anii tinereții, a fost răpit din țara natală și dus în Imperiul Otoman, unde a fost vândut ca sclav turcilor. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Patriarhul Dositei Notara al Ierusalimului, cunoscându-l la Ierusalim și apreciindu-l pentru calitățile sale, l-a răscumpărat, l-a tuns monah și l-a hirotonit ieromonah pe seama Sfântului Mormânt, luându-l apoi cu sine la Constantinopol, iar apoi în Muntenia și în Moldova (anul 1686). Aici s-a perfecționat în artele frumoase, însușindu-și, totodată, și limbile greacă, slavonă și română.

În anul 1689, a devenit egumen la Mănăstirea Cetățuia din Iași, iar în anul 1690 a fost adus de Patriarhul Dositei în Țara Românească, unde a activat ca ucenic-tipograf la fostul Episcop Mitrofan al Hușilor și ca egumen la Mănăstirea „Sfântul Sava” din București – metoc al Sfântului Mormânt. Tot acolo l-a întânit pentru prima dată pe Binecredinciosul Voievod Constantin Brâncoveanu, cu care a avut o colaborare frumoasă și rodnică pentru tipărirea de cărți folositoare pe tot cuprinsul Răsăritului creștin. În anul 1694, Mitropolitul Teodosie al Țării Românești l-a numit egumen al Mănăstirii Snagov. În 1701, s-a reîntors la București, însărcinat fiind cu conducerea tipografiei mitropoliei. Ca încununare a vieții sale duhovnicești, dar și a bogatei sale activități tipografice și culturale, în data de 17 martie 1705, ieromonahul Antim a fost înscăunat Episcop al Râmnicului. Apoi, la 22 februarie 1708, ierarhul Antim a fost întronizat mitropolit al Ungrovlahiei, în prezența patriarhilor Alexandriei și Ierusalimului, din rânduială dumnezeiască, chiar în Duminica Ortodoxiei, el fiind un mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei prin viață și prin tipar.

Ca mitropolit, Sfântul Antim și-a continuat neîntrerupt activitatea tipografică, în paralel cu cea pastorală, coordonând realizarea a 69 de tipărituri (68 de cărți și un hrisov domnesc), 40 dintre ele apărând prin osteneala lui personală. Cărțile au fost imprimate în mai multe limbi: 33 în limba greacă, 25 în limba română, una în ­slavonă, 9 în câte două limbi, dintre care 6 slavo-române, 2 greco-arabe și una greco-română, iar o carte în trei limbi, greco-slavo-română. De la el ne-au rămas și 7 cărți originale: Didahiile (28 de predici ale sale, 1708-1716, manuscris), Învățătură pe scurt pentru taina ­pocăinței (1705), Chipurile Vechiului și Noului Testament (1709, manuscris), Învățătură bisericească la cele mai trebuincioase și mai de folos pentru învățătura preoților (1710), Capete de poruncă la toată ceata bisericească (1714), Așeză­mântul Mănăstirii Tuturor Sfinților (1715), Sfătuiri creștino-politice ­către voievodul Ștefan Cantacuzino (1715). Unele volume conțin miniaturi gravate chiar de mâna lui, de o măiestrie și frumusețe aparte. ­Printre cărțile tipărite de el și puse la îndemâna credincioșilor români se numără: Antologhionul (1697), Mărturisirea Ortodoxă (1699), Carte sau lumină (1699), Învățăturile creștinești (1700), Floarea darurilor (1701), Noul Testament (1703), Molitvelnicul (1706), Psaltirea (1710), Octoihul (1712), ­Liturghierul (1713), Pilde filozofești (1713), Catavasierul (1715), Ceaslovul (1715).

Arhim. Mihail Stanciu nu omite să pomenească și talentul artistic al Sfântului Antim: „ca artist polivalent și ca ierarh mai apoi, Sfântul Antim Ivireanul a contribuit la întărirea credinței creștine și a identității naționale prin susținerea celorlalte arte frumoase (arhitectură, sculptură, pictură, broderie, caligrafie și muzică) și a meșterilor (mai mult sau mai puțin cunoscuți) care au lăsat în cultura română importante ­monumente și documente ale epocii brâncovenești cunoscute prin sinteza originală dintre grandoarea barocului apusean, finețea orientală și simplitatea (înțeleasă ca esențializare) tradiției populare românești. Mănăstirile Cozia, Strehaia, Surpatele, Fedeleșoiu, Hotărani, Ostrov, Hurezi, Govora, Snagov și Antim sunt doar câteva dintre locașurile de cult în stil brâncovenesc, unde Antim a ­coordonat lucrările de construcție și restaurare, ajutat de meșteri români, imprimând elemente de artă cu specific românesc”.

Pe lângă educarea morală și spirituală a credincioșilor ortodocși români, mitropolitul Antim s-a ocupat și de modelarea clasei politice (domnitori, boieri și dregători) după Evanghelie, implicându-se, totodată, și în procesul social-politic al emancipării poporului creștin român de sub asuprirea nedreaptă a conducătorilor abuzatori (români și fanarioți) și a otomanilor.

Astfel, împotrivindu-se cu înverșunare asupririi turcești, în anul 1716, mitropolitul Antim a decis să se alăture unui grup de boieri români într-un complot la adresa lui Nicolae Mavrocordat - primul domnitor fanariot, rău și prădător. Revolta a fost înăbușită în sânge, iar Antim a fost arestat și supus unor torturi cumplite. Pentru că a refuzat să-și dea demisia, Patriarhia Ecumenică l-a caterisit, iar sultanul Ahmed al III-lea l-a condamnat pentru revoltă, ordonând exilarea lui pe viață la Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” de pe Muntele Sinai. Pe drum, însă, ostașii turci l-au ucis, tăindu-i apoi trupul în bucăți și aruncându-l în râul Tungia, lângă Adrianopol. Așa a trecut la Domnul mitropolitul Antim, în luna septembrie a anului 1716.

La 250 de ani de la moartea sa, în anul 1966, Patriarhia Ecumenică a anulat nedreapta sentință de ­caterisire a marelui Ierarh Martir Antim Ivireanul, iar în 19-20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat decizia de a-l confirma oficial în rândul sfinților, ca ­ierarh-martir, cu dată de prăznuire la 27 septembrie.

În încheierea articolul său, arhimandritul Mihail ține să sublinieze influența pe care Sfântul Antim Ivireanul a avut-o în decursul timpului asupra a numeroși creștini, până în zilele noastre, dând și o mărturie personală, din calitatea sa de viețuitor al Mănăstirii Antim: 

„În mod cert, anvergura duhovnicească și culturală încununată de martiriu a Sfântului Mitropolit Antim Ivireanul a atras de peste 300 de ani pe mulți intelectuali români și străini, înrâurind asupra lor o influență covârșitoare. [...] Putem afirma că nu doar obștea de monahi a mănăstirii ctitorite de el a purtat făclia credinței ortodoxe și a valorilor naționale sub acoperământul Sfântului Antim, ci toți creștinii ortodocși din neamurile românesc, georgian, grec, arab și slav, care l-au cunoscut cumva, au primit și primesc mereu ajutorul și inspirația lui întru sporirea râvnei pentru Dumnezeu și pentru Biserica lui Dreptslăvitoare Universală. [...] Dar noi, la Mănăstirea Antim din București, am primit mărturii de la mulți credincioși că Sfântul Antim Ivireanul a intervenit în viața lor în chip minunat, pe unii aducându-i la Ortodoxia mântuitoare de pe căile rătăcite ale unor ideologii străine de gândirea sănătoasă, de viața Bisericii și de valorile tradiționale românești, iar pe alții vindecându-i de boli trupești, unele foarte grele sau chiar incurabile”.

În plus, arhimandritul evidențiază și înrâurirea pe care a avut-o Sfântul asupra membrilor Rugului Aprins:  „«Duhul și puterea» (râvna credinței și mărturisirea convingătoare a) Sfântului Antim s-au arătat în timp și în lucrarea duhovnicească a unor ierarhi care au viețuit în obștea Mănăstirii Tuturor Sfinților (Ilarion al Argeșului, Irineu Mihălcescu ș.a.) și ieromonahi - membri ai mișcării isihaste Rugul Aprins (ieroschimonahul martir Daniil Sandu Tudor, arhimandritul Sofian Boghiu, ieromonahul Adrian Făgețeanu, arhimandritul Benedict Ghiuș, arhimandritul Vasile Vasilache, arhimandritul Arsenie Papacioc ș.a.) - duhovnici erudiți și artiști apreciați, teologi apologeți și predicatori experimentați, gospodari cumpătați și lucrători neobosiți în câmpul pastoral-misionar și filantropic al Bisericii Românești din vremea de grea încercare a comunismului agresiv și prigonitor. Revigorarea duhovnicească a Mănăstirii Antim din vremea lor (1940-2000), cuprinzând și organizarea Bibliotecii Sfântului Sinod, a reprezentat un centru de iradiere spirituală și culturală în întreaga cetate a Bucureștilor și un stâlp de rezistență a întregii Românii creștine în fața cotropitorilor străini și necreștini (ba chiar antiromâni și anticreștini)”.

În concluzie, se poate spune pe drept cuvânt că, „deși n-a fost român de neam, pentru harul cuvintelor și al vieții lui, Mitropolitul Antim a fost iubit și prețuit încă din viață de poporul nostru, care a văzut în el un adevărat „om al lui Dumnezeu”. (Sursa: Ziarul Lumina)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews

Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

Top 5 autori
ActiveNewsTV

MOARTE SUBITĂ - FILMUL DOCUMENTAR, TRADUS ÎN ROMÂNĂ

MOARTE SUBITĂ ȘI ÎN ROMÂNIA:

REMEMBER PLANDEMIA: „COLEGII” DE LA REALITATEA PLUS AU CERUT ARESTAREA ȘI ELIMINAREA NOASTRĂ. ALEXANDRA PĂCURARU FEAT VASILE BĂNESCU:

Ion Cristoiu: TOPUL CIOCLILOR APOCALIPTICI și Învingatorii lor între care și ActiveNews

O ALTĂ OPINIE: E timpul să-i băgăm pe toți acești nenorociți la închisoare. Nu iertăm nimic! Au omorât oameni!

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (0)

Sprijină ActiveNews ca site-ul să poată continua mai departe lupta pentru ceea ce a avut mai scump poporul nostru peste veacuri: Țara, Credinţa şi Libertatea!

ActiveNews și noi, jurnaliștii lui, îl mărturisim pe Dumnezeu, pentru că-L iubim şi ne încredem în El. ActiveNews crede în România, în ceea ce am fost şi am putea fi ca popor.

ActiveNews este un site deținut în totalitate de acționari români. Dar de fapt ActiveNews este deţinut de fiecare cititor.

Dacă crezi în ceea ce credem și noi, sprijină ActiveNews ca acesta să poată lupta in continuare, pentru Adevăr, pentru România!

Susține ActiveNews


  1. LISTA TUTUROR VACCINIȘTILOR DIN ROMÂNIA. O inițiativă a cititorilor ActiveNews

  2. AU CERUT ARESTAREA ȘI ELIMINAREA NOASTRĂ pentru că devoalam Minciuna Covid. Acum vor amnistie și ne dau lecții de antivaccinism. Să nu uităm să iubim Cioclii Plandemiei: Alexandra Păcuraru și Vasile Bănescu la REALITATEA PLUS. VIDEO

  3. Dacă doriți să revedeți: Propagandă vaccinistă cu vedete, acum ascunsă de Ministerul Sănătății. Joacă: Victor Rebengiuc, Oana Pellea, Medeea Marinescu, Andreea Căpâlnă Moldovan, Pr. Francisc Doboș, Adi Despot și Irina Nistor. Bonus: Anca Alexandrescu

  4. Studiu halucinant: Nevaccinații sunt scoși vinovați de Sindromul Morții Subite

  5. MIRAREA CIOCLILOR APOCALIPTICI. Cititorii ActiveNews despre LISTA VACCINIȘTILOR: Probabil așa se mirau și naziștii când a fost deschis procesul de la Nuremberg. Tic-Tac...

  6. Până la urmă a murit: India s-a rugat în van pentru actrița Aindrila Sharma, de 24 de ani, cu cheaguri de sânge în creier. Zbor întrerupt: un pilot a decedat. Rapper mort în somn. Italiancă căzută la pământ, polițist american și un activist, morți subit

  7. A VENIT BOMBA: Documente oficiale demonstrează că Anthony Fauci și Bill Gates sunt responsabili pentru dezvoltarea virusului COVID-19 într-un biolaborator. CRONOLOGIA FAPTELOR

  8. Nemaivăzut! În China se scandează pe străzi: Jos Xi Jinping! Jos Partidul Comunist! (VIDEO)

  9. VIDEO: DIN CE ÎN CE MAI MULȚI ROMÂNI MOR SUBIT. AUTORITĂȚILE TAC. Christa Todea Gross: NU Există Sindromul Morții Subite!

  10. Marius Mioc: O persoană inteligentă (medic de meserie) care a dat ortul popii recent. Minim 3 doze, deci va ajunge în rai

Ultima oră

20:03

Semne de Pace? - Biden este gata să discute cu Putin despre Sfârșitul Războiului – Build Back Better în Poligonul de Încercare Ucraina

20:00

Tânărul medic stomatolog Iulian Juncanaru a murit subit în urma unui infarct

19:25

CDC și CNCAV au mințit cu privire la faptul că miocardita provocată de vaccinuri este o problemă minoră: Un studiu german dovedește că 20% din morțile subite sunt cauzate de miocardită

19:05

După ce Zelenski a interzis Biserica Ortodoxă Rusă și SBU a percheziționat biserici și mănăstiri din Regiunea Transcarpatia, Biserica Ortodoxă Română este întrebată de CASD cum ajută credincioșii români din zonă

18:50

Părintele Benedict Cuciureanu a murit subit la numai 56 de ani. Cel mai probabil a decedat în urma unui infarct

17:40

Gafă sinistră: Ciucă l-a botezat pe părintele Cleopa - Cleopatra. Tăpălingeclanțele de la G4Media au schimbat repede Cleopatra cu Cleopa

17:30

Câteva ambasade ucrainene din Europa susțin că au primit pachete care conțin ochi de animal

17:14

Senatorul Rand Paul: Fauci are mâinile pline de sânge... A provocat moartea a 7 milioane de oameni... Nu va scăpa! (VIDEO)

16:50

Brad William Henke, actorul din serialul Orange is the New Black a murit în somn la vârsta de 56 de ani

16:30

Cum se mai promovează vaccinul anticovid la Viena. Primăria postează videoclipuri cu o persoană în costum de vaccin care îi atacă pe cei nevaccinați. VIDEO

16:10

NUMĂRUL DECESELOR CREȘTE: 93 de medici canadieni COMPLET VACCINAȚI au MURIT SUBIT - În acest moment, este o mușamalizare. Și este o neglijență criminală. FOTO/ VIDEO

15:51

Șeful diplomației spaniole, vaccinat regulamentar, a fost testat pozitiv la Covid-19, după ce a dat mâna cu toți oficialii europeni la întrunirea NATO de la București. Sorin Roșca Stănescu: Sunt foarte curios ce reprezentanți au contractat boala

15:30

Nu ne vrea in Schengen, dar ne vrea copiii homosexuali. Propagandă homosexuală pentru copii, în Republica Moldova, sponsorizată de Olanda

15:01

Ipocrizia Germaniei între LGBT, Fotbal și Gazele din Qatar

14:30

2 decembrie 1935: S-a născut Nicolae Labiș, poetul nedreptățit de destin