Monahul Filotheu Bălan: Duminica Sfîntului Ioann Scărarul, din Postul Mare, ar merita, pe drept cuvânt, să fie numită și Duminica Patericului Egyptean

De Monahul Filotheu Bălan  /  

Scara - Mănăstirea Sucevița

Scara - Mănăstirea Sucevița

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Pe la anul 440, la plecarea din Egypt, Avva Isaia din Gaza a luat cu sine cea mai mare parte din tezaurul de scrieri monahale și de memorie orală consemnată în scris de monahii egypteni. După cîteva zeci de ani de aspre nevoințe duhovnicești, faima vieții sale îngerești a ajuns cunoscută în întreg Imperiul Roman. Chiar și în palatele împărătești se discuta despre viața duhovnicească a Avvei Isaia din Gaza și a ucenicilor săi. Acolo, în pustia Gazei, Avva Isaia și ucenicii săi au așternut în scris istoria de fapte bune a primilor 200 de ani de monahism ortodox. Așa a luat naștere Patericul Egyptean. El a cunoscut mai multe forme, despre care am scris mai în amănunt în postfața Patericului Egyptean apărut la editura Sophia în anul 2011.

Una din formele cele mai răspîndite ale Patericului, intitulată de mine Patericul Egyptean Tematic compus, conține în 21 de capitole o sumă de învățături și fapte ale sfinților pustiei, atît cei cunoscuți, cît și cei anonimi. Singurul criteriu de selecție a zicerilor fiecărui capitol a fost acela tematic, punînd întîi pe bătrînii cei cunoscuți, apoi pe cei anonimi. Cuprinsul celor 21 de capitole al acestui tip de Pateric este următorul:

1. Sfătuiri ale Sfinților Părinți despre sporirea desăvîrșirii (Παραίνεσις ἁγίων πατέρων εἰς προκοπὴν τελειότητος);
2. Că se cade a căuta liniștea cu toată sîrguința (Ὅτι δεῖ τὴν ἡσυχίαν πάσῃ σπουδῇ μεταδιώκειν);
3. Despre umilință (Περὶ κατανύξεως);
4. Despre înfrînare și că nu numai întru bucate se cuvine a o înțelege pe aceasta, ci și întru celelalte mișcări ale sufletului (Περὶ ἐγκρατείας͵ καὶ οὐ μόνον ἐπὶ βρωμάτων ταύτην παραληπτέον͵ ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν τῆς ψυχῆς κινημάτων);
5. Povestiri de multe feluri spre întărirea dinspre războaiele ce din curvie ni se ridică asupră (Διηγήματα διάφορα πρὸς ἀσφάλειαν τῶν ἐκ τῆς πορνείας ἐπανισταμένων ἡμῖν πολέμων);
6. Despre necîștigare, întru care că se cade și de lăcomie a ne păzi (Περὶ ἀκτημοσύνης͵ ἐν ᾧ ὅτι δεῖ καὶ τὴν πλεονεξίαν φυλάττεσθαι);
7. Povestiri de multe feluri care ne îndeamnă pe noi către răbdare și bărbăție (Διηγήματα διάφορα πρὸς ὑπομονὴν καὶ ἀνδρείαν ἡμᾶς ἀλείφοντα);
8. Despre a nu face nimic spre arătare (Περὶ τοῦ μηδὲν ποιεῖν πρὸς ἐπίδειξιν);
9. Că trebuie a ne păzi ca pe nimeni să nu judecăm (Ὅτι φυλάττεσθαι χρὴ τοῦ μηδένα κρίνειν);
10. Despre dreapta socoteală (Περὶ διακρίσεως);
11. Despre că se cade a ne trezvi totdeauna (Περὶ τοῦ δεῖν πάντοτε νήφειν);
12. Despre a ne ruga necontenit [și cu trezvie] (Περὶ τοῦ ἀδιαλείπτως [καὶ νηφόντως] προσεύχεσθαι);
13. Că trebuie a fi iubitori de străini și a milui întru veselie (Ὅτι φιλοξενεῖν χρὴ καὶ ἐλεεῖν ἐν ἱλαρότητι);
14. Despre ascultare (Περὶ ὑπακοῆς);
15. Despre smerita cugetare (Περὶ ταπεινοφροσύνης);
16. Despre nepomenirea de rău (Περὶ ἀνεξικακίας);
17. Despre dragoste (Περὶ ἀγάπης);
18. Despre stră‑văzători (Περὶ διορατικῶν);
19. Despre purtătorii de semne (Περὶ σημειοφόρων);
20. Despre petrecerea cea îmbunătățită (Περὶ πολιτείας ἐναρέτου);
21. Ziceri ale celor ce au îmbătrînit întru nevoință, care pe scurt arată vîrful faptei lor bune (Ἀποφθέγματα τῶν ἐν ἀσκήσει γηρασάντων͵ ἐν ἐπιτομῇ τὴν εἰς ἄκρον αὐτῶν ἀρετὴν δηλοῦντα).

Această împărțire în 21 de capete reflectă viziunea antropologică asupra luptelor pentru despătimire și desăvîrșire pe care au avut-o Avva Isaia și ucenicii săi.

Pe la anul 650, adică aproape 200 de ani mai tîrziu, Sfîntul Ioann, egumenul Mănăstirii Sfintei Ecatherina din Sinai, a scris o amplă lucrare, Scara, împărțită în 30 de trepte, fiecare din acestea fiind ea însăși o scară spre desăvîrșirea vieții lucrătoare și văzătoare. Structura Scării urmează îndeaproape pe aceea a Patericului Tematic compus, căruia îi mai adaugă cîteva capitole, extrase tot din învățăturile Bătrînilor. Sfîntul Ioann Scărarul așterne astfel în scris viziunea sa antropologică asupra luptei sufletului pentru mîntuire, urmînd îndeaproape conținutului Patericului Tematic și alcătuind astfel un comentariu ascetico-dogmatic la Pateric.

Dăm aici împărțirea celor 30 de capete ale Scării Sfîntului Ioann Sinaitul:

Scara Sfîntului Ioann Sinaitul

Capete din Patericul Egyptean tematic compus comentate
1. Despre lepădarea de lume (Περὶ ἀποταγῆς βίου) 1, 6
2. Despre neîmpătimire, adică nemîhnire (Περὶ ἀπροσπαθείας, ἤγουν ἀλυπίας) 1
3. Despre străinătate (Περὶ ξενιτείας) 1
4. Despre fericita și pururea pomenita ascultare (Περὶ τῆς μακαρίας καὶ ἀειμνήστου ὑπακοῆς) 14
5. Despre pocăința cea cu dinadinsul și luminată (Περὶ μετανοίας μεμεριμνημένης καὶ ἐναργοῦς) 3
6. Despre pomenirea morții (Περὶ μνήμης θανάτου) 9
7. Despre plînsul cel de bucurie făcător (Περὶ τοῦ χαροποιοῦ πένθους)  
8. Despre nemîniere și blîndețe (Περὶ ἀοργησίας καὶ πραότητος)  
9. Despre pomenirea de rău (Περὶ μνησικακίας) 16
10. Despre grăirea împotrivă (Περὶ καταλαλιᾶς) 9
11. Despre multa grăire și despre tăcere (Περὶ πολυλογίας καὶ σιωπῆς)  
12. Despre minciună (Περὶ ψεύδους)  
13. Despre nepurtarea de grijă (Περὶ ἀκηδίας)  
14. Despre prea-vestitul și răul stăpîn pîntecele (Περὶ τῆς παμφίλου καὶ δεσποίνης πονηρᾶς γαστρός) 4
15. Despre nestricăcioasa curățenie și întreaga-înțelepciune care întru cei stricăcioși din osteneli și din sudori se agonisește (Περὶ ἀφθάρτου ἐν φθαρτοῖς ἐκ καμάτων καὶ ἱδρώτων ἁγνείας καὶ σωφροσύνης) 5
16. Despre iubirea de argint (Περὶ φιλαργυρίας) 6
17. Despre neagoniseală (Περὶ ἀκτημοσύνης) 6, 13
18. Despre nesimțire, adică moartea sufletului, și despre moartea minții înainte de moartea trupului (Περὶ ἀναισθησίας ἤγουν νεκρώσεως ψυχῆς, καὶ θανάτου νοὸς πρὸ θανάτου σώματος) 4
19. Despre somn și rugăciune, și despre psalmodierea cea în sobor (Περὶ ὕπνου καὶ προσευχῆς, καὶ τῆς ἐν συνοδίᾳ ψαλμῳδίας) 4
20. Despre privegherea trupească, cum prin aceasta se face cea a duhului, și cum trebuie a o folosi pe aceasta (Περὶ ἀγρυπνίας σωματικῆς, πῶς διὰ ταύτης γίνεται ἡ τοῦ πνεύματος, καὶ πῶς δεῖ ταύτην μετιέναι)  
21. Despre temerea cea fără de bărbăție (Περὶ τῆς ἀνάνδρου δειλίας) 7
22. Despre slava deșartă cea în multe forme (Περὶ τῆς πολυμόρφου κενοδοξίας) 15
23. Despre mîndria cea fără de cap, întru care și despre necuratele gînduri ale hulei (Περὶ τῆς ἀκεφάλου ὑπερηφανίας, ἐν ᾧ καὶ περὶ ἀκαθάρτων λογισμῶν τῆς βλασφημίας) 3
24. Despre blîndețea și simplitatea și nerăutatea și neviclenia cîștigate din sîrguință, iar nu firești (Περὶ πραότητος, καὶ ἁπλότητος, καὶ ἀκακίας, καὶ πονηρίας σεσοφισμένων, καὶ οὐ φυσικῶν) 8
25. Despre prea-înalta smerită-cugetare, pierzătoarea patimilor, care prin nevăzută simțire în lăuntru se face (Περὶ τῆς τῶν παθῶν ἀπωλείας τῆς ὑψίστου ταπεινοφροσύνης, ἀοράτῳ αἰσθήσει ἐγγινομένης) 15, 9
26. Despre deosebirea gîndurilor și a patimilor și a faptelor bune (Περὶ διακρίσεως λογισμῶν, καὶ παθῶν, καὶ ἀρετῶν) 10
27. Despre sfințita liniște a trupului și a sufletului (Περὶ τῆς ἱερᾶς σώματος καὶ ψυχῆς ἡσυχίας) 11
28. Despre sfințita și maica faptelor bune, fericita rugăciune (Περὶ τῆς ἱερᾶς καὶ μητρὸς τῶν ἀρετῶν τῆς μακαρίας προσευχῆς) 12, 2
29. Despre cerul cel pămîntesc, adică nepătimirea cea de Dumnezeu următoare, și despre desăvîrșire și despre învierea sufletului cea mai-nainte de învierea cea de obște (Περὶ τοῦ ἐπιγείου οὐρανοῦ τῆς θεομιμήτου ἀπαθείας, καὶ τελειότητος, καὶ ἀναστάσεως ψυχῆς πρὸ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως) 18, 19
30. Despre legătura treimii celei îmbunătățite dintre faptele bune [credința, nădejdea și dragostea] (Περὶ τοῦ συνδέσμου τῆς ἐναρέτου τριάδος ἐν ἀρεταῖς)
17, 20, 21

Se poate vedea astfel gîndirea marelui stareț sinait care s-a folosit din plin de cea mai plină de Duh carte a monahilor pentru a dărui întregii istorii creștine de după anii 650-660 un manual duhovnicesc. Prin hotărîrea Sfîntului Filotheu Kokkinos, patriarhul Constantinopolei și a sinodului de arhierei pe care l-a condus în a doua jumătate a veacului al XIV-lea, a patra Duminică din Postul Mare a fost dedicată Sfîntului Ioann Sinaitul, autorul Scării, ca model iconic și antropologic al vieții creștine.

Primii cititori ai Scării Sfîntului Ioann au văzut în ea un complex și adînc comentariu al Patericului Egyptean, și pentru aceea – socotesc – Sfîntul Ioann a fost numit „Scolasticul”, treptele sale putînd fi folosite și ca scolii (comentarii) ale Zicerilor de Duh ale Bătrînilor. Pe drept cuvînt Duminica Sfîntului Ioann Scărarul, din Postul Mare, ar merita, pentru aceea, să fie numită și Duminica Patericului Egyptean.

monahul Filotheu Bălan

Mănăstirea Petru Vodă

Donează pentru ActiveNews!

ActiveNews nu a primit niciodată altă publicitate decât cea automată, de tip Google, din care o îndepărtăm pe cea imorală. Aceasta însă nu ne asigură toate costurile.

Ziarele incomode sunt sabotate de Sistem. Presa din România primeste publicitate (adică BANI) doar în măsura în care este parte a Sistemului sau/și a Rețelei Soros. Sau dacă se supune, TACE sau MINTE.

ActiveNews NU vrea să se supună. ActiveNews NU vrea să tacă. ActiveNews NU vrea să mintă. ActiveNews VREA să rămână exclusiv în slujba Adevărului și a cititorilor.

De aceea, are nevoie de cititorii săi pentru a supraviețui așa cum este acum. Dacă și tu crezi în ceea ce credem noi, te rugăm să ne sprijini să luptăm în continuare pentru Adevăr, pentru România!
Sau direct în conturile Media Root de la Banca Transilvania:
RO02BTRLRONCRT0563030301 (lei)
RO49BTRLEURCRT0563030301 (euro)

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook
ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews


Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNews România. Caută pagina noastră și pe Telegram.
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
Top 5 autori
VideoNews

Conferință în direct Familia Ortodoxă: CE ESTE BĂRBATUL DE AZI

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (0)
  1. Statul Paralel se clatină din temelii: Florian Coldea și Dumitru Dumbravă audiați 14 ore la DNA. Fostul șef SRI ar fi primit șpagă sute de mii de euro ca să aranjeze un dosar deschis de prietena lui, Laura Kovesi, la EPPO. ACTUALIZARE: CONTROL JUDICIAR

  2. Petiție inițiată de doi tineri juriști basarabeni din Chișinău către autorități privind Tratatul pandemic OMS: “Cum putem accepta puterea unei astfel de organizații criminale? Oficialii care promovează interesele OMS sunt trădători de stat”

  3. EMANUIL GOJDU ȘI-A CONCEPUT FUNDAȚIA PE O PERIOADĂ DE 200 DE ANI. Ce prevedea pentru perioada 2021-2071

  4. Dar cine este Klaus Schwab, noul consort al ONU?

  5. Un pacient afectat de un malpraxis grav a câștigat procesul împotriva Institutului "Marius Nasta" DUPĂ 9 ANI! A rămas fără plămân după ce a fost operat de cancer, deși avea TBC. Medicul care a efectuat operația a scăpat nevinovat

  6. Un obstetrician-ginecolog dezvăluie cifre alarmante privind numărul de avorturi spontane. “Rata avorturilor spontane a fost de 80% în studiile Pfizer. Ei știau asta.” Și în România se înregistrează o situație mai puțin obișnuită

  7. Denunțătorul lui Florian Coldea, acuzații explozive: “Am depus peste 20 de înregistrări la DNA. Mi-au spus că o să-mi explodeze o bombă în față, că ei conduc România, că nu-mi dau seama cu cine mă pun”

  8. Referate extrem de interesante la Simpozionul de azi de la Mănăstirea Sâmbăta PROTEJAREA VIEȚII ȘI SĂNĂTĂȚII, O PRIORITATE A FEDERAȚIEI PRO VITA

  9. Soluția Casei Regale pentru unirea imediată a Basarabiei cu România

  10. Ecaterina Andronescu, sabotată la alegerile de la Academia Oamenilor de Știință din România: ar fi întârziat 5 minute cu depunerea candidaturii. Controversata Doina Banciu vrea să ajungă șefa AOSR, manevrată din umbră de actualul președinte, Adrian Badea

Ultima oră

01:00

Referate extrem de interesante la Simpozionul de azi de la Mănăstirea Sâmbăta PROTEJAREA VIEȚII ȘI SĂNĂTĂȚII, O PRIORITATE A FEDERAȚIEI PRO VITA

00:10

24 mai: Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat aflat cu moaște sfinte în România, dăruite de însuși Ștefan cel Mare și Sfânt Mănăstirii Neamț - cea mai veche inscripție păstrată de la Atletul lui Hristos. FOTO

23:00

EMANUIL GOJDU ȘI-A CONCEPUT FUNDAȚIA PE O PERIOADĂ DE 200 DE ANI. Ce prevedea pentru perioada 2021-2071

22:32

Petiție inițiată de doi tineri juriști basarabeni din Chișinău către autorități privind Tratatul pandemic OMS: “Cum putem accepta puterea unei astfel de organizații criminale? Oficialii care promovează interesele OMS sunt trădători de stat”

21:20

SFINȚII EROI ANTICOMUNIȘTI - PR. AMFILOHIE BRÂNZĂ ȘI MAICA STAREȚĂ JUSTINA BUJOR ÎNTR-O CONFERINȚĂ ASCOR LA BRAȘOV, VINERI, 24 MAI, ORELE 18.30

21:01

Sorin Gheorghe Suciu: Lancrăm - Sebeș, impresii la cald

20:33

Un pacient afectat de un malpraxis grav a câștigat procesul împotriva Institutului "Marius Nasta" DUPĂ 9 ANI! A rămas fără plămân după ce a fost operat de cancer, deși avea TBC. Medicul care a efectuat operația a scăpat nevinovat

20:00

Ecaterina Andronescu, sabotată la alegerile de la Academia Oamenilor de Știință din România: ar fi întârziat 5 minute cu depunerea candidaturii. Controversata Doina Banciu vrea să ajungă șefa AOSR, manevrată din umbră de actualul președinte, Adrian Badea

19:20

Un obstetrician-ginecolog dezvăluie cifre alarmante privind numărul de avorturi spontane. “Rata avorturilor spontane a fost de 80% în studiile Pfizer. Ei știau asta.” Și în România se înregistrează o situație mai puțin obișnuită

18:30

A început conferința și lansarea numărului din mai al Revistei Familia Ortodoxă, la Librăria Sophia - “Bărbatul și tatăl în epoca postidentitară”, unde sunt invitați Pr. Constantin Trăistaru și psihologul Irina Petrea-Sullivan – VIDEO LIVE

17:46

Denunțătorul lui Florian Coldea, acuzații explozive: “Am depus peste 20 de înregistrări la DNA. Mi-au spus că o să-mi explodeze o bombă în față, că ei conduc România, că nu-mi dau seama cu cine mă pun”

17:10

Istoria Neamului ale Țasta de la Vădastra, județul Olt, fost Romanați (I): "Să nu uitați, nepoții mei!"

17:07

În plin scandal privind cererea de arestare a lui Netanyahu și recunoașterea Palestinei, Israelul intră puternic și ucide zeci de palestinieni: atac dur în ultimele ore - VIDEO

15:50

NOVA TV: Atenție la afacerile UDMR în județul Harghita!

14:45

Candidaturile de la București ale PNȚ Maniu - Mihalache, blocate și azi, timp de 23 de zile. Declarația lui Valerian Stan