EMINESCU: BASARABIA, “cestiunea de existență a poporului român”

De Mihai Eminescu  /  

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Fragmente din articolele despre Basarabia publicate de Eminescu în ziarul „Timpul”, în 1878:

„Dar cu ce drept pretinde Rusia bucata noastră de Basarabie, pe care am căpătat-o înapoi, drept din dreptul nostru și pământ din pământul nostru? Pe cuvântul cum că onoarea Rusiei cere ca să se ia o bucată din România. Va să zică onoarea Rusiei cere ca să se ia pe nedrept o bucată din România și aceeași onoare nu cere respectarea convenției iscălită ieri. Ciudată onoare într-adevăr! Și pe ce se întemeiază acest point d’honneur?

Fost-au Basarabia cucerită cu sabia? Nu. Prin tratatul de București de la 1812 s-a făcut această cesiune, nu ca preț al păcii, căci Turcia n-avea nevoie de pace, ci tocmai Rusia.
Napoleon era asupra intrării în Rusia și trupele rusești se întorceau în marș forțat, în ruptul capului, luând fașa pământului românesc pe tălpile lor”.

(…)

Mandatarul Europei vine să mîntuie popoarele creștine de sub jugul turcesc și începe prin a-și anexa o parte a unui pămînt stăpînit de creștini, în care nu-i vorba de jug turcesc? Ciudată mîntuire într-adevăr.

Cuvîntul nostru este: De bunăvoie niciodată, cu sila și mai puțin.

(Timpul, 25 ianuarie 1878)

„Cu un cuvânt, de la Rusia nu primim nimic. N-avem nevoie de patronagiul ei special și nu-i cerem decât ceea ce sântem în drept a-i cere ei, ca oricărui om de rând, cu fața curată: să respecte pe deplin convenția încheiată cu noi. Nici s-a bătut pentru noi, nici n-am poftit-o să se bată; deci nu are dreptul de a trata cu Turcia în numele nostru. Nici ea s-a luptat pentru noi, nici noi pentru dânsa, ci fiecare pentru sine și ale sale; ea pentru a împlini mandatul Europei și pentru confrații ei de peste Dunăre; noi pentru noi.

Deci încă o dată: Nu voim s-auzim de nici un aranjament cu Rusia, nu-i concedem dreptul de a trata în numele nostru, căci n-am însărcinat-o nici noi cu aceasta, nici puterile europene”.

(Timpul, 28 ianuarie 1878)

„Cestiunea retrocedării Basarabiei cu încetul ajunge a fi o cestiune de existență pentru poporul român. Puternicul împărat Alexandru II stăruiește să câștige cu orice preț stăpânirea asupra acestei părți din cea mai prețioasă parte a vetrei noastre strămoșești.

Înțelegem pe deplin această stăruință, deoarece, la urma urmelor, pentru interesele sale morale și materiale, orice stat face tot ce-i stă prin putință: Rusia este o împărăție mare și puternică, iară noi sântem o țară mică și slabă; dacă dar țarul Alexandru II este hotărât a lua Basarabia în stăpânirea sa, pentru noi, Basarabia e pierdută. Dar dacă ne dăm bine seama, nici nu e vorba să pierdem ori să păstrăm Basarabia: vorba e cum o vom pierde ori cum o vom păstra.

Nenorocirea cea mare ce ni se poate întâmpla nu este că vom pierde și rămășita unei prețioase provincii pierdute; putem să pierdem chiar mai mult decât atâta, încrederea în trăinicia poporului român.

În viața sa îndelungată niciodată poporul român nu a fost la înălțimea la care se află astăzi când cinci milioane de romni sânt uniți într-un singur stat. Mihai Viteazul a izbutit să împreune sub stăpânirea sa trei țări și să pregătească întemeiarea unui stat român mai puternic, a fost însă destul ca Mihai Viteazul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să se prăbușească. Statul român de astăzi a trecut însă prin mai multe zguduiri și rămâne statornic, fiindcă are două temelii: conștiința românilor și încrederea marilor națiuni europene.

Dacă vom câștiga de trei ori atât pământ pe cât avem și vom pierde aceste temelii, statul român, fie el oricât de întins, va deveni o cestiune trecătoare, iar dacă ne vom păstra temeliile de existență socială, Rusia ne poate lua ce-i place și pierderile ne vor fi trecătoare. Astăzi e dar timpul ca să întărim, atât în români, cât și în popoarele mari ale Apusului, credința în trăinicia poporului român.

Rusia voiește să ia Basarabia cu orice preț: noi nu primim nici un preț. Primind un preț, am vinde; și noi nu vindem nimic!

Guvernul rusesc însuși a pus cestiunea astfel încât românii sunt datori a rămânea până în sfârșit consecuenți moțiunilor votate de către Corpurile legiuitoare; nu dăm nimic și nu primim nimic.

Românul care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător”.

(Timpul, 10 februarie 1878)

Citiți și BASARABIA, BASARABIA, BASARABIA – "cestiunea de existență a poporului român”. ISTORIA BASARABIEI scrisă de Mihai Eminescu 

 

Epilog la ziua de azi, 27 Martie:

[„«PE ARBORUL TĂCERII…»„] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1878]

„Pe arborul tăcerii crește fructul ei, pacea”- zice un frumos proverb arab, care se aplică întrucîtva la atitudinea modestă de astăzi a presei române.

Întradevăr, pare că s-ar fi dat un mot d ordre ziarelor liberale și afiliaților de a păzi un silențiu tăcut sau o tăcere silențioasă, după cum ar zice d. Pantazi Ghica, asupra activității acestei sesiuni estraordinare, în care s-a pus la cale cestiunile cele mai grave pentru viitorul României.

Această tăcere se manifestă prin deosebitul interes etnologic ce-l arată ziaristica pentru regiuni depărate, unele pentru Bosnia și Erțegovina, altele pentru Afganistan și pentru îndrăznețul Șir-Ali, încît, urmîndu-se acest metod de-a discuta cestiunile, vom ajunge mai departe, pînă ce concertul penelor oficioase va ajunge la o simfonie asupra descoperirilor din Africa centrală; iar triburile negrilor vor avea onoarea de a întuneca prin importanța lor pierderea unei bucăți din pămîntul patriei.

Astfel, pe cînd turcii împresurau Bizanțul, înlăuntru se discutau și se certau asupra unor subtilități teologice, iar azi, cînd slavismul lovește cu talazurile sale de invaziune corabia statului român, pasagerii acestei corăbii fără busolă și fără ancoră, corupta generație de astăzi începe a avea un semnificativ interes pentru cestiuni de pură etnologie. În zadar s-au ridicat glasuri spre a arăta că într-altă direcție ar fi trebuit să pornească corabia, că vîslașii au apucat pe unde talazurile sînt mai mari și stîncile mai primejdioase; societatea din corabie, superficială și plină de zădărnicii, nu încetează sau de a se certa pentru cea mai bună formă a organizației omenești, pe cînd nu are nici pe cea mai rea, sau tace atîrnîndu-se de cîte o cruciuliță rusească.

Deci Basarabia s-a dus de unde nu se va mai întoarce, în surul negrei străinătăți. în zadar moldovanul va mai privi în zile senine din vîrful Ceahlăului în zarea depărtată Ismailul, Cahulul, Bolgradul și țărmii Mării Negre, în zadar va vedea departe, ca margine a orizontului său, Cetatea Albă și Chilia; ceea ce va vedea din punctul din care Alexandru Voevod cel Bun va fi rotit ochii pentru a-și măsura țara cu agerimea lor, ceea ce va vedea va fi pămînt înstrăinat. În zadar își va aduce aminte omul cunoscător de cele trecute, cumcă, tari ori slabi, în trecut nu s-a găsit unul dintre noi care să consfințească pierderea pămîntului sfînt al patriei, astăzi va găsi sute de oameni, aleși în Sfatul țării, cari au căutat zile întregi formula ca să scape de acel pămînt, căutînd a masca cu fraze patriotice lipsa lor de statornicie și de bărbăție, lipsa lor de adevărat și energic patriotism.

Iar poporul? Poporul tace, petrece cu jucării, cu părăzi, cu intrări triumfale; poporul, care și-a vărsat sîngele și aurul pentru a ține pe umere o politică nesocotită și criminală, va găsi în fraze jurnalistice, în laudele lingușitorilor săi, în panglicăriile demagogiei fățișe și a celei mascate o despăgubire meritata pentru pierderi reale și ireparabile.

Aceiași oameni cari vorbesc totdauna de dînsul, se numesc reprezentanții lui par excellence și găsesc neapărată consultarea lui dacă un profesor ignorant a fost dat afară sau un cetățean bețiv a mîncat bătaie la alegeri, aceiași oameni găsesc cu totul de prisos de a-l consulta cînd e în joc soarta lui întreagă. Pentru România cestiunea că d-nii Vizanti sau Daniileanu își pierd posturile sau că un guvern a avut candidaturi oficiale sînt lucruri de zece ori mai importante decît pierderea a trei ținuturi și anexarea unei țări a cărei cultură va costa minimum două sute de milioane.

Și care e motivul că nu se consultă țara tocmai cînd e mai mare trebuință de aceasta? Pentru că sînt rușii în țară- răspunde d. Holban, viitorul prefect din Dobrogea ca 1500 de franci pe lună.

Pentru că sînt rușii în țară. Dar oare Senatul n-a fost dizolvat asupra intrării rușilor, iar actualul Senat n-a fost ales pe cînd talazurile invaziei acoperise Moldova? Oare nu tocmai corpul acela, care ar fi putut rezista, care ar fi putut împiedeca acțiunea fatală a unui guvern vitreg, a fost dizolvat spre a se convoca altul într-un termen mai scurt decum prevede legea și sub imediata impresie a invaziei?

Fost-a cineva care să spuie poporului în ce stare vor ajunge frații lui din Basarabia cedată, pentru a-i trezi instinctul de conservare și bărbăție?

Rusia a intervenit cu generozitate în neliniștele agrării din Bulgaria și Erțegovina, căci substratul material al neorînduielilor din Turcia a fost, ca totdeuna, o cestiune economică. Dar oare știe d. Holban, prefectul de Tulcea, ce e în Rusia?

Nu e acolo poporul supt și istovit de tot felul de dări nedrepte, nu a devenit țăranul rusesc chiar o adevărată raia? Nu e arbitrariul agenților guvernului mai mare decît a celor turcești, nu lipsesc toate garanțiile siguranței și libertății personale?

Relele Turciei moscovite, sub care încape Basarabia, sînt cu mult mai mari decît ale Turciei balcanice. Neliniștele din Bosnia, Erțegovina și Bulgaria sînt pe zece părți întrecute de cele din ținuturile Cirigin din gubernia Vorones, Cernîgov și altele din Rusia. E destul ca țăranul să fie acolo nemulțămit cu soarta lui pentru ca guvernul rusesc să prefacă țara într-un pustiu. În momentul în care rușii au plecat spre a elibera Orientul limba polonă se alunga din oficiile Poloniei, tipărirea de cărți în limba ruteană era oprită; era oprit chiar de-a cita în note la scrieri istorice textul unor documente vechi, scrise în limbă malorosiană; era oprit cu asprime de a cînta concerte arii malorosiane.

Sub forma monarhiei absolute domnește cel mai mare arbitrariu administrativ; se rusifică cu sila tot ce nu e moscovit; biserica a devenit o poliție a conștiinței care închide în temniți mii de oameni de alta religie; pentru o vorbă liberă sau un șir liber tribunalele dictează pedepse neomenoase, condamnă la munca silnică în minele de plumb fete în vîrstă aproape copilărească și băietani de pe băncile școlii, pentru nimicuri, pentru credințe cari au trebuit să se nască ca idealuri nerealizabile în întunericul acelor internate în care semicultura și pospăiala e un mijloc pentru o mai adîncă barbarie decît aceea a unui popor primitiv.

Și acestea nu le spunem noi; le spune un rus chiar, un profesor de universitate, d. Dragomanov, care a fost destituit din catedra sa de la Chiev pentru că a încercat a scrie asupra limbii malorosiane. Și dacă o asemenea soartă așteaptă pe slavi chiar în împărăția Moscului, ce soartă va aștepta oare pe bieții români din Basarabia!

Cu toate că o străinătate neagră și nendurătoare, barbară și robită și-a întins ghearele asupra unei părți din țara noastră, Camerele actuale au autorizat, neautorizate ele înșile, cedarea provinciei, fără a crede de cuviința de a consulta poporul. La ce trebuie să știe poporul sub ce soi de stăpîni va ajunge o parte a lui, sub ce stăpîni e amenințat de a cădea întreg?

Cîteva numiri schimbate ale ulițelor Bucureștilor, cîteva cîntece ale muzicei militare, o reprezentație gratis la teatru și căpătuirea patrioților în Dobrogea îi vor lua ochii. Apoi mai e cestiunea Afganistanului și a Africei centrale, care ne interesează pe toți într-un grad cu mult mai mare, alcazarul Ionescu, unde vor veni celebrități care să netezească neplăcutele încrețituri ale frunților sibarite și să readucă rîsul pe buzele stîlpilor de cafenele care pun la cale țara și soarta nației.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880
TIMPUL
EDIȚIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIȚIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Vol X

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdf


Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews

Pentru știri necenzurate
abonează-te acum!

Este gratis și poți anula oricând abonarea.

ActiveNewsTV

CÂT PROTEJEAZĂ PFIZER DE COVID? 0,84%!

VIDEO TERIBIL ADRESAT PREȘEDINTELUI BIDEN:

Bill Gates a zis că vrea să depopuleze lumea prin vaccinuri. VERIFICAT ACTIVENEWS

Mitingul pentru Libertate de la Washington: BILL GATES - LOCK HIM UP - ÎNCHIDEȚI-L!

ActiveNews, primul portal românesc de știri pe https://rumble.com/c/ActiveNews

Autentifică-te sau înregistrează-te pentru a trimite comentarii.

Comentarii (0)

Sprijină ActiveNews ca site-ul să poată continua mai departe lupta pentru ceea ce a avut mai scump poporul nostru peste veacuri: Țara, Credinţa şi Libertatea!

ActiveNews și noi, jurnaliștii lui, îl mărturisim pe Dumnezeu, pentru că-L iubim şi ne încredem în El. ActiveNews crede în România, în ceea ce am fost şi am putea fi ca popor.

ActiveNews este un site deținut în totalitate de acționari români. Dar de fapt ActiveNews este deţinut de fiecare cititor.

Dacă crezi în ceea ce credem și noi, sprijină ActiveNews ca acesta să poată lupta in continuare, pentru Adevăr, pentru România!

Susține ActiveNews


 1. OPRIȚI URGENT VACCINAREA COPIILOR! Citiți și DAȚI MAI DEPARTE! Apel GRAV către Ministerul Sănătății, cadrele medicale, părinți, educatori și întreaga societate civilă. Rugămintea Federației Organizațiilor Ortodoxe PRO VITA din ROMÂNIA

 2. Washington: Cel mai mare marș din pandemie împotriva ordinelor de vaccinare obligatorie impuse de Administrația Biden și a pașapoartelor de vaccinare. VIDEO

 3. Camionagiii au blocat intrarea în vama americană dinspre Canada, după ce ordinele de vaccinare obligatorie ale Administrației Biden au început să condiționeze intrarea pe teritoriul SUA. Se pregătește un mare protest sâmbătă la Ottawa

 4. Simona Halep a fost eliminată în optimile de finală ale Australian Open de jucătoarea Alizé Cornet. Românca nu era în formă, vorbea singură și se plângea că nu poate să respire. Nu știe Djokovici ce-a pierdut nevaccinându-se!

 5. Un pilot care a devenit victimă a vaccinului COVID rupe tăcerea: Am fost naiv, a fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o vreodată. Voi plăti pentru ea tot restul vieții mele. VIDEO

 6. Cuplul de lesbiene judecat pentru uciderea fetiței uneia dintre ele a fost condamnat la închisoare. Ancheta continuă, privind modul în care au răspuns poliția și serviciile sociale la sesizările familiei înainte de producerea tragicului eveniment

 7. TESTUL COVID NEGATIV AL ÎPS TEODOSIE. Ierarhul va sluji Sfânta Liturghie la adresa de carantinare, fără public, dar în comuniune cu credincioșii prin Internet

 8. Pr. Dr. Sofian Costea: Noua persecuție la adresa Înaltpreasfințitului Teodosie. Din nefericire, se reconfirmă faptul că, în România, logica elementară este plasată în carantină

 9. Ce ar fi dacă... COȘMARUL lui Orwell este deja AICI și noi NU îl putem vedea?

 10. VIDEO TERIBIL! AVERTISMENT PENTRU PĂRINȚI: Dacă vi se îmbolnăvește copilul de la vaccinul COVID, veți trăi un coșmar și veți fi pe cont propriu. Mărturia mamei unei adolescente care a rămas invalidă și cu multiple suferințe după vaccinul Pfizer

 1. SONDAJELE ActiveNews: APOSTOLII vs INTOXICATORII. Vă invităm să VOTAȚI AICI! ULTIMA ZI DE VOT!

 2. Simona Halep a fost eliminată în optimile de finală ale Australian Open de jucătoarea Alizé Cornet. Românca nu era în formă, vorbea singură și se plângea că nu poate să respire. Nu știe Djokovici ce-a pierdut nevaccinându-se!

 3. A spus Bill Gates că vrea să reducă populația planetei prin vaccinuri și avorturi „dacă facem o treabă nemaipomenit de bună”? VERIFICAT ACTIVENEWS

 4. MOARTE SUBITĂ: Cosmin Cristian Viașu a decedat la doar 45 de ani în urma unui infarct. Senatorul USR era vaccinat și, totodată, un fervent susținător al campaniei de vaccinare. Dacă vaccinul i-a grăbit sfârșitul, familia poate să mulțumească Partidului

 5. Djokovic și Semnul: Cum poate fi ZĂDĂRNICITĂ Noua Ordine Mondială - Povestea celui de-Al Treilea Avorton al Iadului

 6. Ultimele zile ale Cultului Covidian... ATENȚIE: Când vraja se destramă, Sectele Morții încearcă să tragă toată lumea în prăpastie

 7. Daniel Bejan: Prostia 1 vs. prostia 2

 8. Marea Resetare merge înainte cum s-a stabilit. Agenda de la Davos și înfrățirea „elitelor”: Ce ne pregătesc pentru 2022 Klaus Schwab, Ursula von der Leyen, Anthony Fauci, Bill Gates, Stéphane Bancel (ModeRNA), Christine Lagarde, Xi Jinping și alții

 9. No-Vak OUT de la Australian Open. Sârbul Djokovic a pierdut apelul și va fi EXPULZAT. Miza procesului kafkian: nerecunoașterea IMUNITĂȚII NATURALE și umilirea celui care a devenit un erou al mișcării mondiale anti-vaccinare

 10. BOMBĂ PLANETARĂ. TEORIA CONSPIRAȚIEI este REALITATE: Virusul SARS-COV-2 a fost conceput în laboratoarele Wuhan cu finanțare din SUA asigurată prin dr. Fauci. DOCUMENTE MILITARE secrete ale Agenției speciale DARPA a SUA publicate de Project Veritas

Ultima oră

00:00

25 ianuarie: Sfântul Ierarh Grigorie Teologul

23:40

Camionagiii au blocat intrarea în vama americană dinspre Canada, după ce ordinele de vaccinare obligatorie ale Administrației Biden au început să condiționeze intrarea pe teritoriul SUA. Se pregătește un mare protest sâmbătă la Ottawa

23:10

Cuplul de lesbiene judecat pentru uciderea fetiței uneia dintre ele a fost condamnat la închisoare. Ancheta continuă, privind modul în care au răspuns poliția și serviciile sociale la sesizările familiei înainte de producerea tragicului eveniment

23:00

Washington: Cel mai mare marș din pandemie împotriva ordinelor de vaccinare obligatorie impuse de Administrația Biden și a pașapoartelor de vaccinare. VIDEO

22:10

Pr. Dr. Sofian Costea: Noua persecuție la adresa Înaltpreasfințitului Teodosie. Din nefericire, se reconfirmă faptul că, în România, logica elementară este plasată în carantină

21:30

TESTUL COVID NEGATIV AL ÎPS TEODOSIE. Ierarhul va sluji Sfânta Liturghie la adresa de carantinare, fără public, dar în comuniune cu credincioșii prin Internet

20:30

Mihai Târnoveanu de la Calea Neamului a sărbătorit Ziua Unirii alături de românii din Sfântu Gheorghe și județul Covasna

19:50

Un pilot care a devenit victimă a vaccinului COVID rupe tăcerea: Am fost naiv, a fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o vreodată. Voi plăti pentru ea tot restul vieții mele. VIDEO

19:00

OPRIȚI URGENT VACCINAREA COPIILOR! Citiți și DAȚI MAI DEPARTE! Apel GRAV către Ministerul Sănătății, cadrele medicale, părinți, educatori și întreaga societate civilă. Rugămintea Federației Organizațiilor Ortodoxe PRO VITA din ROMÂNIA

17:35

Jurnalistul Valeriu Cațer din Chișinău a murit la doar 49 de ani. Oficial, de ciroză. Ziaristul era dublu vaccinat cu Pfizer

16:30

VIDEO TERIBIL! AVERTISMENT PENTRU PĂRINȚI: Dacă vi se îmbolnăvește copilul de la vaccinul COVID, veți trăi un coșmar și veți fi pe cont propriu. Mărturia mamei unei adolescente care a rămas invalidă și cu multiple suferințe după vaccinul Pfizer

15:35

Simona Halep a fost eliminată în optimile de finală ale Australian Open de jucătoarea Alizé Cornet. Românca nu era în formă, vorbea singură și se plângea că nu poate să respire. Nu știe Djokovici ce-a pierdut nevaccinându-se!

14:34

Ce ar fi dacă... COȘMARUL lui Orwell este deja AICI și noi NU îl putem vedea?

14:18

De ziua Unirii, George Simion și-a luat doza. De cerneală!

14:00

ILEGAL! IPS TEODOSIE batjocorit de Poliția din Constanța de Ziua Unirii. Prof Constantin Barbu: Sfinția Voastră le dați un mileniu de Istorie și ei vă amendează. Asta e problema lor, că nu sunteți vaccinat! Conferința România, vechea vatră a Europei